Riservata
Settore d'attività
Materie Plastiche
Zone d'interesse
Zone Estere
Polonia
Ricerca Agenti

Requirements:
Degree, Bachelor or Graduation in Humanities / Economics
Previous experience in the commercial field (at least 3 years) even in different sectors
Knowledge of the Polish economic context and Polish territory or of competence
Excellent knowledge of English and Polish
Ability to work independently and for objectives
VAT number is required

Wymagania:
Dyplom lub stopień naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych / ekonomicznych
Wcześniejsze doświadczenie w branży handlowej (co najmniej 3 lata), także w różnych sektorach
Znajomość struktury gospodarczej i terytorium (polski) lub kompetencji
Doskonała znajomość języka angielskiego i polskiego
Umiejętność pracy samodzielnej i według celów
Numer VAT

Chi Siamo

OBSZAR BADAŃ: POLSKA
RESEARCH AREA: POLAND
under construction

European Primary Company specialized in the production of compounds of recycled polypropylene material, is looking for Sales Agents for the expansion and the completion of the sales network.

Główna firma w Europie specjalizująca się w produkcji mieszanek z recyklingowanego materiału polipropylenowego poszukuje agentów sprzedaży w celu rozbudowy i uzupełnienia sieci handlowej.

Riservata Stand A5
Riservato
- - (-)
Tel: Riservato
Fax: